- پرسنل امور آموزشی و پژوهشی
علی اکبر کریمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مهندس علی اکبر کریمی

 

مسئولیت: سایت دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

تلفن: 73228841

 

دورنگار: 77240480

 

پست الکترونیکی: karimia@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.5560.6554.fa.html
برگشت به اصل مطلب