- پرسنل امور آموزشی و پژوهشی
فرنوش امینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

فرنوش امینی    

   

مسئولیت: آموزش دانشکده (کارشناس دانشجویان کارشناسی)        

    

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۹ 

   

دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰      

   

پست الکترونیکی:  mater_ karshenasymetaleng.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.5560.43871.fa.html
برگشت به اصل مطلب