-  آزمایشگاه عملیات حرارتی
:

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

   آزمایشگاه عملیات حرارتی

   در این آزمایشگاه به کمک کوره‌های موجود انواع روشهای عملیات حرارتی بر روی فلزات قابل انجام می‌باشد . اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

   

کوره SiC    1500oC

کوره عملیات حرارتی   oC 1250   

 

 

مدیر آزمایشگاه : دکتر

مسئول آزمایشگاه : مهندس ندا عبودزاده

تلفن تماس : 73228822
آدرس پست الکترونیکی :aboudzadeh@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://www.iust.ac.ir/find-29.11686.22786.fa.html
برگشت به اصل مطلب