گروه زبان‌های خارجی- معاون پژوهشی
شرحال

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام :دکتر اکرم نیرنیا

سمت :مدیر پژوهشی

تلفن : ۷۳۲۲۵۴۵۹

پست الکترونیک : a.nayerniagmail.com


 

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.7791.19137.fa
برگشت به اصل مطلب