گروه زبان‌های خارجی- برقراری ارتباط
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس : تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت ایران - گروه زبانهای خارجی -

 کدپستی

1684613114

تلفن مستقیم: 73225455

فاکس :    73225496

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.7773.18892.fa
برگشت به اصل مطلب