گروه زبان‌های خارجی- آزمایشگاه
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

آزمایشگاه گروه زبانهای خارجی دارای 50 واحد کابین دانشجویی است که تعداد 50 نفر بطور همزمان می توانند از آن استفاده  نمایند. این آزمایشگاه برای دانشجویان سرویسی  به صورت کامیوپتری است.   

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.7771.10405.fa
برگشت به اصل مطلب