گروه زبان‌های خارجی- کارشناسی ارشد
اسامی دانش آموختگان ممتاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   اسامی دانش آموختگان ممتاز

 مقطع کارشناسی ارشد سال  95

  ردیف

            نام و نام خانوادگی

  شماره دانشجویی

             رشته

     1

  برومند میترا

94651009

      آموزش زبان انگلیسی

     2

  خلیلی مهسا

94651036

      آموزش زبان انگلیسی

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.10579.18313.fa
برگشت به اصل مطلب