گروه زبان‌های خارجی- آزمایشگاه
برنامه آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 برنامه آزمایشگاه زبان (لابراتوار زبان ) نیمسال دوم 97-96

   

  نام درس

  گروه

  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

        استاد

  آزمایشگاه

  1140

13-14

     

    

       

  دکتر میرطباطبایی

  1141

14-15

     

       

  دکتر میرطباطبایی

  1142

     10-11

   دکتر بردبار

  1143

  11-12

     

  دکتر بردبار

  1144

     13-14

    

  دکتر فارسانی

 1145

    14-15

  

  دکتر فارسانی

  1146

   

  

10-11

  

  دکتر فارسانی

  1147

   

    

11-12

  

  دکتر فارسانی

  1148

   

    

13-14

  دکتر فارسانی

  1149

   

14-15

  دکتر فارسانی
 

   1150

   

    13-14

  دکتر واعظی

   1151

11.30-12.30

     

  دکتر واعظی

    

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.10305.24051.fa
برگشت به اصل مطلب