گروه زبان‌های خارجی- تقویم جلسات
زمانبندی جلسات شورای دانشکده ها و گروهها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 زمانبندی جلسات شورای دانشکده ها

        تاریخ

  جلسات شورای آموزشی –پزوهشی

  جلسات گروههای دانشکده

      90/12/5

              جلسه تحصیلات تکمیلی

           گروه زبانهای خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.10166.18233.fa
برگشت به اصل مطلب