گروه زبان‌های خارجی- کارشناسی
برنامه هفتگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

            برنامه هفتگی کارشناسی نیمسال دوم  97-96

  زبان عمومی

   

        درس

     شنبه

     یکشنبه

      دوشنبه

  سه شنبه

    چهارشنبه

      کلاس

       استاد

2811005-20

8-10

8-10

304

دکتر واعظی

2811005-21

10-12

10-12

304

دکتر واعظی

2811005-22

   10-12

10-12

304

دکتر واعظی
2811005-23

8-10

8-10

305

دکتر طباطبائی

2811005-24 10-12

10-12

305

دکتر طباطبائی

2811005-25

10-12

10-12

306

دکتر نیرنیا

2811005-26

کلاس
203 10-12

کلاس
304 10-12

306

دکتر تقی زاده

2811005-27

   

8-10

8-10

     

304

خانم احتشامی

2811005-28

10-12

10-12

305

خانم احتشامی

2811005-29

10-12
10-12

305

دکتر محمد امینی فارسانی  

2811005-30

    8-10

      8-10

       305 

     دکتر سوده بردبار 

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.10159.17841.fa
برگشت به اصل مطلب