دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
انتصاب

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

با حکم مورخ 29/4/ 1389رئیس دانشکده معماری و شهرسازی، آقای دکتر مصطفی نورالدین به سمت مشاور عالی ریاست دانشکده در برنامه ریزیهای آموزشی و فرهنگی انتخاب شدند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.7953.16893.fa.html
برگشت به اصل مطلب