معاونت آموزشی- معاونت آموزشی
معرفی همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی مسئولیت ایمیل  تلفن مستقیم
مرتضی وحیدی زاده مسئول دفتر معاونت آموزشی mortezavahidiiust.ac.ir ۲۵۰۰ ۷۳۲۲
۵۵۰۰-۱ ۷۳۲۲

۷۷۲۴۰۴۴۰
(دورنگار)۷۷۲۴۰۴۳۸
AWT IMAGE رسول یزدانی رئیس اداره فناوری اطلاعات (سیستم مکانیزه) golestaniust.ac.ir ۷۷۲۴۰۱۶۸
۷۳۲۲۵۵۴۸
محمد مصطفوی کارشناس اداره فناوری اطلاعات، پشتیبانی سایت مدیریت آموزش mohammadmostafaviiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۰۹
علی خادم کارشناس اداره فناوری اطلاعات ali_khademiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۶۸
خانم خادم مسئول مالی معاونت آموزشی
khademmiust.ac.ir
۷۳۲۲۵۵۰۷
خانم رحمتی کارشناس معاونت آموزشی، پشتیبانی سایت معاونت آموزشی vcacademiciust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۶۹
باقر فوادی نامه‌رسان  --------------- ۷۳۲۲۳۹۱۶
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://www.iust.ac.ir/find-26.11332.21578.fa.html
برگشت به اصل مطلب