معاونت آموزشی- برنامه راهبردی
اهداف معاونت آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • ارتقاء شاخص های آموزشی دانشگاه            
  • توسعه مراودات و همکاری های آموزشی بین المللی
  • تمرکز زدایی و گسترش اختیارات درون سازمانی
  • همسوسازی برنامه های آموزشی با فعالیت های پژوهشی و فناورانه
  • توسعه دوره های آموزش الکترونیکی
  • ارتقاء زیرساخت های آموزشی در راستای ماموریت اصلی دانشگاه
  • افزایش بهره وری فضاهای آموزشی  موجود با هدف فناوری و کارآفرینی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://www.iust.ac.ir/find-26.10543.18637.fa.html
برگشت به اصل مطلب