گروه معارف- کارکنان گروه
کارشناسان وکارمندان گروه معارف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارمندان گروه عبارتنداز:

حمیدرضا بدری

کمک کارشناس آموزشی گروه-شماره تماس داخلی۳۶۰۰ -مستقیم۷۷۲۴۰۴۷۸

تحصیلات :کاردانی تکنولوژی آموزشی

.............................................................................................................................

AWT IMAGE

کارشناس کتابداری- مسئول کتابخانه گروه-شماره تماس داخلی۳۶۰۴

تحصیلات : کارشناس اقتصاد - دانشگاه علامه طباطبائی- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد .

................................................................................................................

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=25.1572.1011.fa
برگشت به اصل مطلب