قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- معرفی کتاب
Electroceramics / Second Edition / Materials _ Properties _ Applications

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  Electroceramics / Second Edition / Materials _ Properties _ Applications

  نویسندگان : A. J. Moulson /J. M. Herbert

  انتشارات: John Wiley & Sons Ltd,

  سال انتشارات: 2003

  ISBN 0471 49747 9 (hardback)

  ISBN 0471 49748 7 (paperback)

  AWT IMAGE

  بدیهی است که کاربرد نهایی یک قطعه الکتروسرامیکی مشخص کننده خواص فیزیکی و شیمیایی ماده می باشد.طراحی و تولید قطعات سرامیکی و به ویژه الکتروسرامیک ها مانند باتری سرامیکی و یا سلول سوختی بسیار چالش برانگیز می باشد و برای دستیابی به نتیجه ایده آل ترکیبی از دانش شیمی فیزیک حالت جامد و مهارت و تجربه تولید سرامیک های پیشرفته مورد نیاز است.

  یک الکتروسرامیست باید درک درستی از دانش پایه ای محدوده وسیعی از خواص فیزیکی جامدات مانند هدایت الکتریکی ،خواص دی الکتریکی ،خواص اپتیکی پیزوالکتریکی و مغناطیسی را دارا باشد.

  نویسنده این کتاب قصد ارائه هر آنچه که در رابطه با دانش و تکنولوژی الکتروسرامیک تا به امروز منتشر شده را نداشته است ولی تلاش نموده تا بر مهمترین پیشرفت هایی متمرکز شود که به نظر به عنوان اصول غیر قابل تغییر علم وطرز ساخت و کاربرد الکتروسرامیک ها به شمار می روند.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9808.15425.fa
برگشت به اصل مطلب