قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- گروه مواد مرکب
گروه مواد مرکب

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  گروه مواد مرکب

  

           مسئول گروه: دکتر رضایی

           اعضاء گروه : دکتر میر حبیبی، دکتر شبستری، دکتر ثقفیان، دکتر گلستانی فرد، دکتر خاوندی،  

دکتر جوادپور، دکتر رضوی زاده 

 

           محورها و زمینه های تحقیقاتی:

           الف- ساخت، فرآوری و شناسائی کامپوزیت های با زمینه های پلیمر، فلزی و سرامیک

           ب- سنتز پوششهای کامپوزیتی و بررسی خواص آنها

           ج- تولید نانو کامپوزیت ها و بررسی خواص و کاربرد آنها

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find-22.3991.948.fa.html
برگشت به اصل مطلب