قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- مواد زیست سازگار
معرفی گروه تحقیقاتی مواد زیست سازگار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گروه مواد زیست سازگار

  مسئول گروه: دکتر شمس الدین میردامادی

  اعضاء گروه: دکتر جوادپور، دکتر مارقوسیان، دکتر خاوندی، دکتر حسینعلی پور، دکتر رضایی،

 دکتر تمیزی فر

 

  محورها و زمینه های تحقیقاتی:

  الف- سنتز و تولید انواع مواد زیست سازگار

  ب- بررسی خواص مواد از دیدگاه زیست سازگاری

  ج- توسعه مواد زیست سازگار جدید

  برخی از پروژه های انجام شده:

  • بهینه سازی خواص کششی، سایشی و ضربه پودر اتمایز آمالگام
  • تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت پایه پلیمری مورد استفاده در دندانپزشکی
  • اثر Nb و V بر ریزساختار، ریز سختی و زیست سازگاری کاشت های تیتانیومی
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find-22.1538.957.fa.html
برگشت به اصل مطلب