دانشکده شیمی- اطلاعیه های دانشجویی
قابل توجه دانشجویان در خصوص بارگذاری پایان نامه در سیستم گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/2 | 
بارگذاری پایان نامه و سمینار در سیستم گلستان توسط دانشجو و پیگیری تایید استاد راهنما در سیستم گلستان

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.7621.55143.fa.html
برگشت به اصل مطلب