دانشکده شیمی- اخبار علمی
برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/19 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

AWT IMAGE                                                                      AWT IMAGE

خانم کیانا غلامجانی مقدم دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶ از رساله دکتری خود تحت عنوان" مطالعه ساختارهای محتمل دارویی پایدار کننده  G-quadruplex DNAبه عنوان یکی از استراتژی های نوین ضد سرطان با استفاده از روش های محاسباتی " با راهنمایی آقای دکتر سید مجید هاشمیان زاده دفاع خواهدکرد.

    استاد راهنمای اول: دکتر سید مجید هاشمیان زاده

  استاد راهنمای دوم: -

 هیات داوران: . دکتر سید مرتضی موسوی خوشدل، دکتر محمد رضا نعیمی جمال، دکتر سهیلا جوادیان فرزانه و دکتر حسن به نژاد

  این جلسه ساعت  ۱۵ روز شنبه در اتاق کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.

  چکیده :  

G-quadruplex ها ساختارهایی ۴ رشته ای هستند که در مناطقی از DNA با توالی های غنی از گوانین تشکیل می شوند. در چند دهه اخیر پایدار کردن ساختارهایG-quadruplex تشکیل شده در ناحیه راه انداز آنکوژن ها با استفاده از لیگاندهای مختلف که می تواند مانع از بیان این آنکوژن ها و تکثیر سلول های سرطانی شوند، به عنوان یک هدف استراتژیک در درمان سرطان شناخته شده است. در این تحقیق برهمکنش میان مشتقات کوئینازولون و ساختار G-quadruplex آنکوژن c-kit مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا اثر استخلاف های مختلف از جمله وجود حلقه پیرولیدین و دی اتیل آمین در زنجیره جانبی و تغییر موقعیت -CO-NH- به-NH-CO- در برهمکنش های بین برخی از مشتقات کوئینازولون و ساختارc-kit G-quadruplex با استفاده از روش های مکانیک کوانتوم، داکینگ مولکولی و شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز انرژی نشان داد که برهمکنش های الکترواستاتیک و واندروالس نقش بسیار مهمی در برهمکنش بین این دسته از لیگاندها و ساختار G-quadruplex ایفا می کنند. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده، لیگاند جدیدی معرفی گردید که نسبت به سایر لیگاندها از توان پایدارکنندگی بالاتری برخوردار بود. در ادامه مکانیزم اتصال تعداد دیگری از مشتقات کوئینازولون و ساختار c-kit G-quadruplex با استفاده از روش های داکینگ مولکولی، شبیه سازی دینامیک مولکولی، محاسبات انرژی آزاد اتصال و آنالیز تجزیه انرژی اتصال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز انرژی مشخص نمودند که لیگاند با طول زنجیره کوتاهتر و با یک حلقه پیپریدین انتهایی باعث پایداری بیشتر ساختار G-quadruplex در مقایسه با لیگاندهای دیگر می شود که با نتایج تجربی مطابقت دارد. همچنین بررسی بیشتر نتایج، اهمیت نقش انرژی حلالپوشی قطبی را نشان دادند که جهت تنظیم کردن انرژی آزاد اتصال بین لیگاندها و ساختار G-quadruplex نقش عمده ای دارد. نکته قابل توجه ارتباط بین انرژی حلالپوشی قطبی و پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده بین لیگاندها و ساختارG-quadruplex  است که تاکنون بررسی و گزارش نشده است. با بررسی عمیق تر می توان به این نکته اشاره نمود که پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده از طریق گروه فسفات به طور قابل ملاحظه ای سهم انرژی حلالپوشی قطبی را نامطلوب تر می کند. در مقابل تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین لیگاندها و گروه قند سهم انرژی حلالپوشی قطبی را کمتر نامطلوب می نماید. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که ماهیت استخلاف ها به همراه طول زنجیره جانبی و جهت گیری آنها در کمپلکس نقش بسیار عمده ای در تشکیل پیوندهای هیدروژنی و انرژی حلالپوشی قطبی ایفا می کنند. نتایج بدست آمده از این تحقیق را می توان به عنوان یک استراتژی جدید جهت طراحی لیگاندهای موثرتر مورد استفاده قرار داد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6998.43365.fa.html
برگشت به اصل مطلب