دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر سهرابی
پایان نامه های راهنمایی شده و تحت راهنمایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  · عناوین پایان نامه های راهنمایی شده در ارتباط با صنعت:

  ۱- مطالعه اثر مواد افزودنی برروی نانو ساختارها در مواد فعال سطحی دوقلو (مربوط به پژوهشکده صنایع رنگ، نام دانشجو: آزیتا بازیاری تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۸۷)

  · عناوین پایان نامه های راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد :

  ۲- مطالعه اثر پلیمر برروی نانو ساختارها و میکروساختارها در مخلوط مواد فعال سطحی (نام دانشجو: بهنوش تاجیک تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۸۶)

  ۳- بررسی خصوصیات الکتریکی نانو سیم ۳،۴-دی اتیلن دی اکسی تیوفن به روش DFT (نام دانشجو: مریم میر صادقی تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۸۶)

  ۴- بررسی اثربخشی استفاده از محیط مولتی مدیا به عنوان تکلیف در ایجاد یادگیری معنی دار مفاهیم پایه ی کوانتومی و مقایسه ی آن با اثر بخشی تکلیف مبتنی بر حل مسئله (نام دانشجو: امید دادفر تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۸۷)

  ۵- شبیه سازی مونت کارلو مخلوط مواد فعال سطحی در حضور ماده افزودنی (نام دانشجو: سمانه گرمرودی ثابت تاریخ دفاع: تیر ۱۳۸۸)

  ۶- مطالعه خواص مخلوط کاتانیونیکی مواد فعال سطحی در حضور مواد افزودنی ( نام دانشجو: بهارک شفیعی تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۸۸)

  ۷- اثر الکل و الکترولیت روی نانوساختارهای مخلوط مواد فعال سطحی (نام دانشجو: مریم معلمی تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۸۹)

  ۸- بررسی برهم­کنش مواد فعال سطحی دوقلو و رایج و مواد رنگ زا ی آلی (نام دانشجو: سارا فاضلی تاریخ دفاع: اسفند ۱۳۸۹)

  ۹- بررسی خواص فیزیکو شیمیایی مواد فعال سطحی در حضور روغن ( نام دانشجو: پرویز مرادی تاریخ دفاع: اردیبهشت ۱۳۹۰)

  ۱۰- بررسی اثر فعالیت استریوشیمیایی زوج الکترونهای آزاد بر روی کمپلکسهای برخی فلزات اصلی به کمک محاسبات مکانیک کوانتومی ( نام دانشجو: لیلا صفری تاریخ دفاع: آبان ۱۳۹۰)

  ۱۱- مطالعه ی رفتار تجمعی مواد فعال سطحی در حضور مایعات یونی ( نام دانشجو: سمیرا عیوض زاده تاریخ دفاع: اسفند ۹۰)

  ۱۲- مطالعه رفتار ترمودینامیکی و خواص فعال سطحی گلیکوزیدهای تریترپنوئیدی ( نام دانشجو: مقدسه علیخان زاده تاریخ دفاع: اسفند ۹۰)

  ۱۳- مقایسه ی اثر برهمکنش های آب گریزی و الکتروستاتیک DNA با آلکیل-۱و n -بیس-(تری متیل آمونیوم بروماید) به عنوان ماده فعال سطحی کاتیونی ( نام دانشجو: وحید خانی تاریخ دفاع: اسفند ۹۰)

  ۱۴- مطالعه ی اثر ساختار مواد فعال سطحی بر روی پراکنده کردن نانولوله ها ( نام دانشجو: ناهید نیری تاریخ دفاع: آبان ۹۱)

  ۱۵- مطالعه ی برهم کنش مونومر مواد فعال سطحی با نانو لوله های کربنی ( نام دانشجو: رضا امانی تاریخ دفاع: آذر ۹۱)

  ۱۶- بررسی نظری خواص شیمیایی سلول های خورشیدی نانو ساختارTiO۲ حساس شده با رنگدانه با استفاده از اتصال دهنده ( نام دانشجو: مهدی کیاصادق تاریخ دفاع: آذر         ۹۱)

  ۱۷- بررسی رفتار نانولوله های کربنی در حضور میدان (نام دانشجو: ئه ژین جلالی تاریخ دفاع: مهر ۹۲)

  ۱۸- بررسی اثر طول زنجیر مایعات یونی در پراکنده کردن نانولوله های کربنی (نام دانشجو: آزاده پوراکبر تاریخ دفاع: دی ۹۲)

 ۱۹- بررسی اثر یون با بار مخالف مایعات یونی در پراکنده کردن نانولوله های کربنی (نام دانشجو: رضا آزادبخت تاریخ دفاع: بهمن ۹۲)

 ۲۰- پراکنده کردن نانو لوله های کربنی توسط پلیمرهای هادی (نام دانشجو: محمد شفیعی تاریخ دفاع: بهمن ۹۲)

 ۲۱- مطالعه برهمکنش آبهای آلوده شبیه سازی شده ناشی از لکه های نفتی با گلیکوزیدهاوساپونین های استخراج شده از گیاهان دارویی (نام دانشجو: میثم رشیدی  شعبجره تاریخ دفاع: بهمن ۹۳)

 ۲۳- بررسی نشست الکتروفورتیک نانولوله های کربنی پراکنده شده با پلیمرهای هادی (نام دانشجو: مطهره تاکی تاریخ دفاع: بهمن ۹۳)

۲۴- بررسی نقش عامل دار کردن در پراکنده کردن نانو لوله های کربنی در حضور مواد فعال سطحی (نام دانشجو: سمانه شهنواز تاریخ دفاع: بهمن ۹۳)

۲۵- بررسی و ساخت سلول خورشیدی رنگدانه ای تک لایه با استفاده از رنگدانه نفتوکینون (نام دانشجو: کریم خانمحمدی چناب تاریخ دفاع: بهمن ۹۳)

۲۶-بررسی نقش عوامل محیطی در برهمکنش مواد فعال سطحی طبیعی با آلودگی های نفتی (نام دانشجو: حدیث علیزاده تاریخ دفاع: بهمن ۹۴)

۲۷-بررسی مورفولوژی ماده فعال سطحی انتخابی با سطح گرافن با استفاده از محاسبات DFT(نام دانشجو: گلناز وهاب پور رودسری تاریخ دفاع: آذر ۹۴)

۲۸-مطالعه برهم کنش یون های انتخابی با سطح گرافن با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی( نام دانشجو اسماعیل فرجپور بناب تاریخ دفاع: فروردین ۹۵)

۲۹-تهیه گرافن به روش ورقه ورقه کردن با استفاده از مواد فعال سطحی (نام دانشجو: مهسا علی محمدیان تاریخ دفاع خرداد ۹۵)

۳۰-تهیه نانوذرات مواد فعال سطحی مغناطیسی شده در محیط آبی و بررسی خواص سطحی و رفتار تجمعی آن (نام دانشجو: شکوه کریمی تاریخ دفاع: بهمن ۹۵)

۳۱- بررسی اثر ماده فعال سطحی به عنوان باز دارنده خوردگی بر روی فولاد کربنی در محیط شبیه سازی شده آب دریا (نام دانشجو: رویا فرهمند تاریخ دفاع: بهمن ۹۵)

۳۲-اثر برهمکنش نانوساختارهای مواد فعال سطحی با سطوح آبگریز و تاثیر آنها بر روی زاویه تماس (نام دانشجو: فرشته منصوری تاریخ دفاع: بهمن ۹۵)

۳۳- بررسی نقش برهمکنش مایعات یونی وDNA  در فرآیند انتقال DNA  از جدار سلول و مقایسه آن با بر هم کنش مواد فعال سطحی  وDNA (نام دانشجو: فریبا شهریاری تاریخ دفاع اردیبهشت ۹۶)
۳۴- مطالعه برهمکنش نانوساختارهای مواد فعال سطحی با سطوح اَبرآبگریز در حضور افزودنی ها (نام دانشجو: ثنا بهراهیمی تاریخ دفاع: آذر ۹۶)
۳۵-استفاده از کیتوسان به عنوان یک پوشش پلیمری برای تولید سطح ابرآبگریز به روش کاهش انرژی سطح (نام دانشجو: حاتم علیزاده ساروقیه تاریخ دفاع: آذر ۹۷)
۳۶-  سنتز و لایه نشانی گرافن عامل دارشده برای ایجاد زبری های میکرو و نانو مقیاس و کاربرد آن در ایجاد سطوح ابرآبگریز (نام دانشجو: علی اکبر رنجبری دینالویی تاریخ دفاع: آذر ۹۷)
۳۷- استخراج رابطه تئوری برای بررسی اثر نانو ساختار مواد فعال سطحی بر زاویه تماس قطره آب روی سطوح ابر آب
گریز و تطابق ان با داده های تجربی (نام دانشجو: ساناز زیرک خلیفان تاریخ دفاع: آذر ۹۷)
۳۸- مطالعه نظری تاثیر بر همکنش گرافن با بسترهای مختلف و نقش ثابت دی الکتریک بر زاویه تماس قطره آب با سطح گرافن (نام دانشجو: عطیه صیدی تاریخ دفاع: اردیبهشت ۹۸)
۳۹-سنتز و لایه نشانی گرافن عامل دار شده بر روی بستر فلزی و بررسی مقاومت خوردگی سطح ابرآبگریزشده (نام دانشجو: عاطفه غفاری تاریخ دفاع: آبان ۹۹)

۴۰-سنتز بایو راکتور آبگریز هوشمند حساس به pH جهت ازبین بردن سلول سرطانی ( نام دانشجو: نرگس صداقت تاریخ دفاع: دی ۹۹)
۴۱ -بررسی عملکرد گرافن اکسید به عنوان حامل داروی ضد سرطان اکسالی پلاتین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکول (نام دانشجو: آیدا محمدنژاد تاریخ دفاع: اردیبهشت ۱۴۰۰)
۴۲- تهیه بسترهای هوشمند بر پایه گرافن با کنترل عوامل موثر بر ترشوندگی (نام دانشجو: راضیه ترابی تاریخ دفاع: خرداد ۱۴۰۰) 

 · عناوین پایان نامه های راهنمایی شده در مقطع دکتری:

۴۳-پراکنده کردن نانولوله های کربنی با استفاده از روش غیر کووالانسی  (نام دانشجو: نیاز پورغلامی تاریخ دفاع: آبان ۹۳)

۴۴-تاثیر مایعات یونی بر عملکرد ابر خازن های بر پایه نانو لوله های کربنی (نام دانشجو: فرزانه حکمت تاریخ دفاع: شهریور  ۹۴)
۴۵-مطالعه برهم­کنش ­مخلوط مواد فعال سطحی و نانوصفحات گرافنی با استفاده از شبیه ­سازی دینامیک ملکولی (نام دانشجو: مهدیه پورسرگل تاریخ دفاع شهریور ۹۷)
۴۶-
مطالعه ویژگی‌های نوری، ساختاری، مورفولوژیکی ،الکتریکی و فوتوکاتالیتیکی نانوساختارهای ZnS:Cu/SnS ؛ تهیه شده به روش حمام شیمیایی (نام دانشجو: اعظم کریمی تاریخ دفاع: خرداد ۹۸)
۴۷-بررسی خواص گرافن آلاییده شده با عناصر گروه چهارم و اثرآن روی خواص ترشوندگی سطوح آب دوست به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (نام دانشجو: رضا جعفری تارخ دفاع: تیر ۹۹)
۴۸-بررسی تاثیرتغییر ساختار الکترونی گرافین و نقش دما، فشار و میدان مغناطیسی در ایجاد خاصیت فرومغناطیس در آن (نام دانشجو: مهسا علی محمدیان تاریخ دفاع: دی ۹۹)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6617.9418.fa.html
برگشت به اصل مطلب