دانشکده شیمی- آزمایشگاه شیمی فیزیک
آزمایشگاه شیمی فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آزمایشگاه آموزشی شیمی فیزیک


    با توجه به امکانات موجود در این آزمایشگاه و با در نظر گرفتن مطالب ارائــــه شده در درس تئــــوری شیمی فیزیک، تعداد ده آزمایش به شرح زیر در این آزمایشگاه ارائه می گردد:

- اندازه گیری ثابت سرعت یک واکنش

- اندازه گـــیری زاویه چــــرخش یک واکنش مخلوط، به کمک پلاریــمتر، سرعـت واکنش بررسی و ثابت آن اندازه گیری می شود.

  - جذب سطحی اسید استیک بر روی ذغال اکتیو

  - بررسی رفتار الکترولیت های قو  ، اندازه گیری حاصلضرب حلالیت نمک های کم محلول

  - سیستم های دو جزیی ، بررسی اثر حرارت بر حلالیت

  -  مطالعه سیستم ها ی سه تایی و رسم دیاگرام فازی برای چنین سیستم هایی

  - تعیین گرما ی نهان ذوب و نقطه ذوب نفتالین

  - تیتراسیون کالریمتری ، اندازه گیری گرمای خنثی شدن مولی اسید قوی توسط باز قوی

  - تعیین ثابت تعادل با استفاده از قانون پخش

  - اسپکتروسکوپی ، تعیین ثابت تفکیک متیل رد

 

  دستگاه های موجود در بخش آموزشی این آ زمایشگاه‌ پلاریمتر، کنداکتومتر، اسپکتروفوتومتر UV – Vis ، IR ، بمب کالریمتر و ویسکومتر هستند.

تلفن تماس: 77240540 ( داخلی : 2766 )

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.4919.6424.fa.html
برگشت به اصل مطلب