دانشکده شیمی- آزمایشگاه شیمی آلی
آزمایشگاه شیمی آلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آزمایشگاه آموزشی شیمی آلی


AWT IMAGE


     فعالیت های این آزمایشگاه شامل دو بخش است:

  بخش اول شامل تکنیک های تهیه و خالص سازی مـواد آلی که دانشجویان مقطع کارشناسی با تکنیک هایی نظیر تعیین نقطه ذوب، جوش و روش های خالص سازی شامل تصعید، کریستالیزاسیون، استخراج ، انواع تقطیر شامل تقطیر ساده، جزء به جزء‌،‌ تقطیر در فشار کم و کروماتوگرافی آشنا می شوند.

  بخش دوم شامل تهیه و خالص سازی مواد آلی است.

دستگاه ها ی موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: دستگاه IR ، دستگاه نقطه ذوب و کیتها ی تقطیر که دانشجویان از آنها بر حسب مورد استفاده می کنند .

تلفن تماس:  77240540 ( داخلی : 2734 )

{ آلبوم تصاویر }

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.4917.6423.fa.html
برگشت به اصل مطلب