دانشکده شیمی- آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی پیشرفته
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی پیشرفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی  


AWT IMAGE


  - بررسی کمی و کیفی مواد مجهول.

  - مطالعه سینتیک پیشرفت واکنش ها.

  - اندازه گیری یون های فلزی در محلول یا مواد جامد قابل حل شدن.

  - تعییـن مقدار و نـوع مواد آلی در مخلوط هـای بـا فـراریـت مناسب نظیـر مخلوط های نفتی ، پروتئین ها و …

  - حذف آلودگی های محیط زیستی توسط فتوکاتالیست

 

 تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

دستگاه تعیین نقطه ذوب، کوره الکتریکی cc 1500، دستگاه pH متر، دستگاه آون 108 لیتری ودستگاه روتاری اواپراتور، اسپکتروفتومتر UV-vis ، سانتریفوژ، آب مقطر گیری و دیونایزر

تلفن تماس: 77240540 ( داخلی: 3755)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.4915.5368.fa.html
برگشت به اصل مطلب