دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر تجردی
تالیف، ترجمه کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تالیف، ترجمه کتاب

 1-  سنتز مواد معدنی- جهاد دانشگاهی تربیت معلم تهران - کشور ایران 1375 ( مؤلف).

2-   شیمی تجزیه کیفی معدنی وگل - دانشگاه علم و صنعت ایران - کشور ایران  1376 (مترجم).

3-   تجزیه به روش نیمه میکرو - کشور ایران 1369 (ویراستار).

4-   مطالعه و بررسی طیفهای ارتعاشی - کشور ایران 1372 (ویراستار).

5-   کاربرد رایانه در شیمی - کشور ایران 1379 (ویراستار).

6-   کاربردهای جدید اشعه ایکس در شناسایی تک بلورها- کشور ایران 1379 (مترجم).

7-   شیمی عمومی1- انتشارات شریف - کشور ایران 1384 (مترجم و ویراستار).

8-   شیمی عمومی2- انتشارات شریف - کشور ایران 1387 (ویراستار).

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.2822.9348.fa.html
برگشت به اصل مطلب