دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر تجردی
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- رتبه اول دانشگاه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

  2- دانشجوی نمونه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سراسر کشور در سال تحصیلی 78- 1377

  کشور ایران 1377 (در مقطع دکتری).

  3- رتبه دوم ترجمه برای کتاب شیمی تجزیه کیفی معدنی وگل ( کتاب سال دانشجویی)- کشور ایران 1377 .

  4- پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1380.

  5- پژوهشگر نمونه زن کشوری در سال 1382.

  6- پژوهشگر برتر دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1386.

  7- پژوهشگر نمونه زن دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1387.

  8- نفر دوم دانشگاه در کیفیت پژوهش در سال 1389.

  9- پژوهشگر برتر حانم دانشگاه علم و صنعت ایران 1391.

 10- پژوهشگر برتر حانم دانشگاه علم و صنعت ایران 1393.

11- پژوهشگر برتر حانم دانشگاه علم و صنعت ایران 1394.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.2822.9345.fa.html
برگشت به اصل مطلب