دانشکده شیمی- صفحات مخفی
دروس کارشناسی ارشد رشته شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دروس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی:

  دوره کارشناسی ارشد شیمی دوره ای با گرایش های تخصصی شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی و نانوشیمی است که مشخصات هر گرایش با دروس اختصاصی و محتوی پایان نامه آن گرایش تعیین می شود. در این دوره مجموعه ای از دروس تخصصی الزامی هر گرایش، دروس اختیاری، سمینار و پایان نامه می شود.

 

  الف ) دروس الزامی هر گرایش ( حداقل) 6 و 9 واحد

  ب ) دروس آزاد اختیاری 16 تا 19 واحد

  ج ) سمینار 1 واحد

  د  ) پایان نامه 6 واحد

  جمع کل 32 واحد

 

  دروس الزامی هر گرایش:

  1- دروس الزامی اختصاصی گرایش شیمی معدنی (ناپیوسته):

  سینتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی 3 واحد پیشنیاز: شیمی معدنی پیشرفته

  شیمی فیزیک معدنی 3 واحد پیشنیاز: شیمی معدنی پیشرفته

  طیف سنجی در شیمی معدنی 3 واحد پیشنیاز: شیمی معدنی پیشرفته

 

  2- دروس الزامی اختصاصی گرایش شیمی تجزیه ( ناپیوسته):

  الکتروشیمی تجزیه ای 3 واحد پیشنیاز: شیمی تجزیه پیشرفته

  اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1 3 واحد پیشنیاز: شیمی تجزیه پیشرفته

  روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی 3 واحد پیشنیاز: شیمی تجزیه پیشرفته

 

  3- دروس الزامی اختصاصی گرایش شیمی فیزیک ( ناپیوسته):

  ترمودینامیک آماری 1 3 واحد پیشنیاز: شیمی فیزیک پیشرفته

  شیمی کوانتومی 2 3 واحد پیشنیاز: شیمی فیزیک پیشرفته

  سینتیک شیمیایی پیشرفته 3 واحد پیشنیاز: شیمی فیزیک پیشرفته

  تبصره: درصورتیکه دانشجو درس شیمی کوانتومی 1 به ارزش 3 واحد را در دوره کارشناسی نگذرانده باشد، می تواند به عنوان درس الزامی به دانشجو ارائه گردد و از واحدهای دروس اختیاری کاسته شود.

 

  4- دروس الزامی اختصاصی گرایش شیمی آلی (ناپیوسته):

  روشهای سنتز آلی 3 واحد پیشنیاز: شیمی آلی پیشرفته

  شیمی فیزیک آلی 3 واحد پیشنیاز:شیمی آلی پیشرفته

  طیف سنجی مولکولی 1 3 واحد پیشنیاز: شیمی فیزیک پیشرفته

 

  5- دروس الزامی اختصاصی گرایش نانو شیمی (ناپیوسته):

  شیمی نظری ساختارهای نانو 3 واحد پیشنیاز: مبانی شیمی کوانتوم

  روش های سنتز نانو مواد1 3 واحد پیشنیاز: شیمی فیزیک پیشرفته

  شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1 3 واحد پیشنیاز: کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

  تبصره: دروس جبرانی- درصورتیکه دانشجو این دروس را در دوره کارشناسی نگذرانده باشد و یا حد نصاب لازم را در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ( مرحله دوم آزمون) کسب ننموده باشد، گذراندن این دروس به صورت جبرانی الزامی است.

  دروس انتخابی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی:

  نام درس

  تعداد واحد

  پیش نیاز

  شیمی معدنی پیشرفته

  3

  -

  شیمی تجزیه پیشرفته

  3

  -

  شیمی فیزیک پیشرفته

  3

  -

  شیمی آلی پیشرفته

  3

  -

  طیف سنجی مولکولی 1

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته

  الکتروشیمی پیشرفته

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته

  شیمی سطح

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته

  فتوشیمی

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته

  شیمی هسته ای

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

  خوردگی فلزات

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

  مباحث نوین در شیمی فیزیک

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

  شیمی و تکنولوژی نفت

  3

  با نظراستاد

  سنتز و شناسایی کمپلکس های معدنی

  3

  شیمی معدنی پیشرفته

  مباحث نوین در شیمی معدنی

  3

  شیمی معدنی پیشرفته

  کاربرد الکترونیک در دستگاه های شیمیایی

  3

  -

  شیمی دارویی

  3

  شیمی آلی پیشرفته

  مباحث نوین در شیمی آلی

  1

  شیمی آلی پیشرفته

  سنتز پلیمرها

  3

  شیمی آلی پیشرفته

  رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی

  3

  شیمی تجزیه پیشرفته

  کروماتوگرافی

  3

  شیمی تجزیه پیشرفته

  پتروشیمی و تکنولوژی آن

  3

  -

  مباحث نوین در شیمی کاربردی

  1

  با نظر استاد

  شیمی تابش

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته وشیمی معدنی پیشرفته

  کریستالوگرافی

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته وشیمی معدنی پیشرفته

  شیمی آب

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته وشیمی معدنی پیشرفته

  شیمی و تکنولوژی چرم

  3

  با نظر استاد

  شیمی آلی فلزی

  3

  شیمی آلی پیشرفته وشیمی معدنی پیشرفته

  بیوشیمی معدنی

  3

  شیمی معدنی پیشرفته

  مباحث نوین در شیمی تجزیه

  3

  شیمی تجزیه پیشرفته

  اصول بیوشیمی

  3

  شیمی آلی پیشرفته

  شیمی هتروسیکلیک

  3

  شیمی آلی پیشرفته

  مبانی شیمی پلیمر

  3

  شیمی آلی پیشرفته

  تجزیه مقادیر بسیار کم

  3

  شیمی تجزیه پیشرفته

  اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

  3

  اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

  کمپلکس ها در شیمی تجزیه

  3

  شیمی تجزیه پیشرفته

  کاربرد نظریه گروه ها در شیمی

  3

  -

  شیمی حالت جامد

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته وشیمی معدنی پیشرفته

  الکتروشیمی صنعتی

  3

  با نظر استاد

  شیمی سطح و حالت جامد

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته

  شیمی سل -ژل

  3

  رو ش های سنتز مواد نانو ساختار

  کاربرد سونو شیمی درسنتز مواد نانو

  3

  رو ش های سنتز مواد نانو ساختار

  کارگاه سنتز و شناسایی مواد نانو ساختار

  1

  رو ش های سنتز مواد نانو ساختار

  نانو فناوری پلیمر

  3

  رو ش های سنتز مواد نانو ساختار

  نانو مواد معدنی

  3

  رو ش های سنتز مواد نانو ساختار

  شیمی سوپرامولکولی

  3

  رو ش های سنتز مواد نانو ساختار و استریو شیمی

  محاسبات کوانتومی مواد نانو ساختار1

  3

  شیمی نظری ساختارهای نانو

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.2254.9221.fa.html
برگشت به اصل مطلب