دانشکده شیمی- صفحات مخفی
دروس سرویسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  دانشکده شیمی علاوه بر ارائه دروس دوره کارشناسی ارشد و دکتری شیمی، دروس نظری و عملی ( آزمایشگاهی) مرتبط با شیمی مورد نیاز سایر دانشکده های دانشگاه را ارائه می دهد.

 

 دروس سرویسی به دانشکده مهندسی شیمی:

  1- آزمایشگاه شیمی عمومی به ارزش 1 واحد

  2- آزمایشگاه شیمی آلی به ارزش 1 واحد

  3- آزمایشگاه شیمی فیزیک به ارزش 1 واحد

  4- آزمایشگاه شیمی تجزیه به ارزش 1 واحد

  5- شیمی عمومی به ارزش 3 واحد

  6- شیمی تجزیه به ارزش 3 واحد

  7- شیمی آلی به ارزش 3 واحد

      جمع کل 13 واحد

 

 دروس سرویسی به سایر دانشکده ها:

  لازم به ذکر است دانشکده شیمی به دانشکده های دیگر دانشگاه دروس سرویسی زیر را ارائه می نماید:

  1- آزمایشگاه شیمی عمومی به ارزش 1 واحد

  2- شیمی عمومی به ارزش 3 واحد

     جمع کل 4 واحد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.2254.18138.fa.html
برگشت به اصل مطلب