دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر غفاری نژاد
اختراعات ثبت شده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  1- تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با Co3O4

  2- تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از Ag/MoO3

  3- تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با NiO

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.12320.25135.fa.html
برگشت به اصل مطلب