دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر ملکی
پایان نامه های هدایت شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/12 | 

  دانشجویان (راهنمایی/مشاوره)
 

مقطع

مسئولیت

تعداد (نفر)

دانش آموخته

درحال تحصیل

دکتری

راهنمایی

4

6

مشاوره

4

3

کارشناسی ارشد

راهنمایی

30

6

مشاوره

15

3

پسادکتری

استاد میزبان و مسئول پروژه 1 1 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.10931.27005.fa.html
برگشت به اصل مطلب