دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر ملکی
طرح های پزوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( تاکنون - 1391 ) تحت عنوان:

  تهیه نانوکامپوزیتهای مغناطیسی با پایه پلیمرهای زیستی و استفاده از آن در سنتز ترکیبات دارویی با راهبرد واکنش های چندجزیی و دارورسانی هدفمند

  2) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1391 - 1390 ) تحت عنوان:

  تولید نیمه صنعتی نمونه های استاندارد شبه بافتی

  3) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1391 - 1390 ) تحت عنوان:

  طراحی و بهینه سازی فرمولاسیون ترکیبات شبه بافتی

  4) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1391 - 1390 ) تحت عنوان:

  طراحی و سنتز ترکیبات هتروسیکل دارویی جدید به روش واکنشهای چندجزیی

  5) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1390-1389 ) تحت عنوان:

  تهیه نانوفیبرهای نوین از پلیمرهای سنتزی و طبیعی

  6) همکار اصلی در طرح پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی ( 1388-1387 ) تحت عنوان:

  الکتروریسندگی نانوالیاف کیتوسان/پلی اتیلن اکسید

  7) همکار اصلی در طرح پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی ( 1388-1387 ) تحت عنوان:

  تثبیت کربن اکتیو در فوم­ پلیمری

  8) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی ( 1387-1386 ) تحت عنوان:

  سنتز ترکیبات دی هیدروکینوکسالین-2-آمین بر اساس واکنش تراکمی سه جزیی نوین از ایزوسیانیدها

  9) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی (1385- 1384 ) تحت عنوان:

  سنتز مشتقات بنزودیازپین در حضور کاتالیست اسید جامد در دمای اتاق تحت شرایط بدون حلال

  10) همکار اصلی در طرح پژوهشی شرکت ملی نفت ایران ( 1387-1384 ) تحت عنوان:

  ارائه روشهای فیزیکی و شیمیایی جهت رفع آلودگیهای نفتی از بسترهای آب و خاک جزیره خارگ

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.10931.19586.fa.html
برگشت به اصل مطلب