دانشکده مهندسی راه آهن- استاتیک (گروه خط و سازه های ریلی)
استاتیک (گروه خط و سازه های ریلی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

استاتیک

تعداد واحد:3

مقطع کارشناسی-گروه خط و سازه های ریلی

نیمسال دوم سال تحصیلی 87-86

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.2417.2195.fa
برگشت به اصل مطلب