دانشکده مهندسی راه آهن- مستندات و آئین نامه ها
فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- فرم ارتقاء

2- فرم تبدیل وضعیت اعضاء هیئت علمی

3- فرم ترفیع اعضاء هیئت علمی

4- آیین نامه جدید ارتقاء-1

5- آیین نامه جدید ارتقاء-2

6- آیین نامه فرصت مطالعاتی

7- اردو های علمی

8- تعهد نامه مسئول برگزار کننده اردو

9- آیین نامه دکتری

10- آیین نامه کارشاسی ارشد

11- آیین نامه پرداخت کار دانشجویی

12- فرم گزارش مالی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.11088.20428.fa.html
برگشت به اصل مطلب