دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفاعیه دکترا

آقای حامد حسینی دانشجوی دکترای جناب آقای دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد در تاریخ 31/6/86 از رساله دکترای خود تحت عنوان "تعیین میدان آکوستیکی القا شده توسط یک منبع صوتی معلق در چاه پر شده از سیال ایده آل مدفون در محیط پروالاستیک بیوت" باموفقیت دفاع کردند. برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.6841.8453.fa.html
برگشت به اصل مطلب