دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفاعیه دکترا

آقای علی نوری دانشجوی دکترای جناب آقای دکتر کامران دانشجو در تاریخ 11/9/86 از رساله دکترای خود تحت عنوان "تحلیل انتقال صوت در پوسته های استوانه ای با طول محدود با لحاظ تقابل سازه و محیط آکوستیکی داخلی و خارجی " باموفقیت دفاع کردند. برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.6841.8449.fa.html
برگشت به اصل مطلب