دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفاعیه دکترا

آقای احمد قاسمی قلعه بهمنی دانشجوی دکترای جناب آقای دکتر رضا معدولیت در تاریخ 25/1/87 از رساله دکترای خود تحت عنوان "اصلاح روش های گسسته سازی المان محدود در فرایند انتقال حرارت هدایتی گذرا" باموفقیت دفاع کردند. برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.6841.8445.fa.html
برگشت به اصل مطلب