دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
29/10/94 دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE آقای مصطفی خزائی دانشجوی دکترای جناب آقای دکتر دوائی مرکزی، روز چهارشنبه 94/11/14 از رساله دکترای خود تحت عنوان "توسعه روش لغزشی فازی تطبیقی برای کنترل سیستم های غیر خطی آفین و غیر قطعی با تاخیر در ورودی" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت ۱۶ روز چهارشنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می گردد.

چکیده:

با وجود تلاش‌های گسترده دانشمندان و مهندسان در زمینه کنترل سیستم‌های مختلف، ناشناخته بودن سیستم و تأخیر همچنان به عنوان چالش‌های اساسی در برابر تضمین پایداری و عملکرد مناسب سیستم تحت کنترل، شناخته می‌شوند. در پژوهش‌های پیشین به منظور طراحی کنترل‌کننده مناسب، ترکیب‌های مختلفی از روش‌ها با قابلیت مقاوم بودن به عدم قطعیت و توانایی تخمین رفتار سیستم که به صورت تطبیقی تنظیم می‌شوند، مورد بحث قرار گرفته است. یکی از روش‌هایی که در سال‌های اخیر برای حل مشکل ناشناخته بودن سیستم و عدم قطعیت سیستم‌های غیرخطی ارائه شده است، روش کنترل لغزشی فازی تطبیقی است که قابلیت‌های مذکور را دارا می‌باشد. در این رساله توانمندسازی روش مذکور برای کنترل سیستم غیرخطی با دینامیک ناشناخته در حضور تأخیر در ورودی مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا اهمیت مسئله و رویکرد انجام تحقیق و گام‌های کلی پژوهش ارائه شده است. با بررسی یافته‌های سایر محققین در زمینه کنترل سیستم‌های تأخیری و غیرخطی، جمع‌بندی لازم پیرامون ضرورت انجام تحقیق حاضر و افق‌های پیش رو در مسئله کنترلی تشریح شده است. در راستای حل مسئله، دو حالت تأخیر در ورودی ثابت معلوم و با حد بالای معلوم در نظر گرفته شده است. برای حالت با تأخیر ثابت معلوم، الگوریتم‌ کنترلی لغزشی فازی تطبیقی همراه با پیش‌بین فازی تطبیقی ارائه شده است. در حالت تأخیر با حد بالای معلوم، الگوریتم کنترلی اصلاح شده بر اساس تابعی لیاپانوف-کراسوفسکی همراه با پیش‌بین فازی تطبیقی توسعه داده شده است. همچنین جهت بهبود عملکرد الگوریتم در تخمین حالت‌های سیستم در افق پیش‌بینی، ترکیب روش‌های کنترلی مذکور با پیش‌بین لغزشی فازی تطبیقی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل پایداری حلقه بسته با استفاده از توابع لیاپانوف- کراسوفسکی نشان‌دهنده آن است که خطای تعقیب سیستم به طور یکنواخت در نهایت محدود است و سیگنال‌های حلقه بسته نیز محدود خواهند ماند. قابلیت‌های الگوریتم‌های کنترلی بسط داده شده با استفاده از نتایج شبیه‌سازی متعدد و تست آزمایشگاهی جهت کنترل مجموعه جرثقیل سقفی ارزیابی شده است. در نهایت بر اساس جمع‌بندی رساله، مزایای روش نسبت به الگوریتم‌های موجود و مسیر تحقیقات آتی روشن گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-16.6841.43563.fa.html
برگشت به اصل مطلب