دانشکده مهندسی مکانیک- تقویم آموزشی دانشکده
تقویم آموزشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول ۴۰۱-۴۰۰ 

  ردیف

  فعالیت

  محدوده زمانی

  ۱

  ثبت نام و اخذ واحد

  یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱لغایت سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳

  ۲

  شروع کلاسها

  شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷

  ۳

  حذف و اضافه کارشناسی

   شنبه ۱۴۰۰/۷/۳لغایت یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۴

  ۴

حذف و اضافه تحصیلات تکمیلی  شنبه ۱۴۰۰/۷/۳لغایت یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۴

  ۵

  شروع حذف اضطراری

 شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰

  ۶

  آخرین مهلت حذف اضطراری  

  سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۷

  ۷

  پایان کلاسهای کلیه مقاطع

  چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۸

  ۸

 شروع امتحانات آزمایشگاها و کارگاهها و کلاسهای جبرانی

  شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

   ۹

  شروع و پایان امتحانات کلیه مقاطع

  شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ لغایت چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

  ۱۰

  پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی

    شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۹

  ۱۱ پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی ارشد

  سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.5705.6550.fa.html
برگشت به اصل مطلب