دانشکده مهندسی مکانیک- گروه های دانشجویی
گروه های دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 گروه های دانشجویی

 

• انجمن علمی

• دفتر فرهنگی

    • تلفن: 50-77240540   داخلی:2961
    • پست الکتریکی:
    • آدرس اینترنتی:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3392.3602.fa
برگشت به اصل مطلب