دانشکده مهندسی شیمی- تعیین پارامتر بر هم کنش ترمودینامیکی پلیمر- پلیمر
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجری           

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

محمد رضا مقبلی

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

 84

  11 ماه

  عنوان طرح

 تعیین پارامتر بر هم کنش ترمودینامیکی پلیمر- پلیمر

  معرفی طرح

 یکی از مشخصه های تاثیر گذار در آلیاژ سازی دو پلیمر و پراکنش یک جز دیگر پارامتر بر هم کنش بین دو پلیمر می باشد. در این تحقیق سعی میشود یک مقدار کمی از پارامتر برهم کنش برای آلیاژ های متفاوتی از دو پلیمر به کمک دستگاه ویسکومتر آبلود بدست آید .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2328.2020.fa.html
برگشت به اصل مطلب