دانشکده مهندسی شیمی- لیست دانشجویان ممتاز در سال 1394
لیست دانشجویان ممتاز در سال 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/9 | 

لیست دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز سال تحصیلی 95-94

الف) کارشناسی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ر

92462065

آیدا علیزاده

1

92461096

ایمان توکل

2

92461051

میترا ایلا

3

93461045

علی بهزادی

4

93461396

علی نظری خوراسگانی

5

93461297

فهیمه محمدی هارونی

6

94461315

علی فریس آبادی

7

94461126

محمد امین درویشی

8

94461405

نازنین یعسوبی

9

ب) کارشناسی ارشد

گرایش

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ر

بیوتکنولوژی

94665018

عاطفه ریحانی

1

ترمودینامیک و سینیتیک

94663037

الهام قهارزاده

2

ترمودینامیک و سینیتیک

94663001

علی رحیمی

3

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل

94664114

یاسمن رنجبر

4

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل

94664069

افشین تقی زاده

5

فرآیندهای جداسازی

94662127

فاطمه بیرقی

6

فرآیندهای جداسازی

94662542

سید حسام میرفارسی

7

فرآیندهای جداسازی

94662073

فاطمه فتحی نیازی

8

مهندسی پلیمر

94666032

سجاد رسولی

9

مهندسی پلیمر

94666005

مجتبی آجرلو

10

مهندسی مخازن هیدروکربوری

94667036

محمد سجاد زین العابدینی

11

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل(پردیس)

94664887

فاطمه جعفری

12

فرآیندهای جداسازی(پردیس)

94662841

مطهره حیدری

13

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل(مرکز آموزش الکترونیکی)

94291662

فرزانه وامنانی

14

فرآیندهای جداسازی( مرکز آموزش الکترونیکی)

94292482

حامد عباسی

15

فرآیندهای جداسازی( مرکز آموزش الکترونیکی)

94292563

اکرم کاظمی

16

ج) دکترا مهندسی شیمی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ر

93861063

سهیل ضرغامی

1

د) ممتاز پژوهشی

مقطع

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ر

دکترا

94861003

مصطفی مهین روستا

1

ارشد

92662539

حمید رضا مهدوی

2

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.17721.48853.fa.html
برگشت به اصل مطلب