دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
برنامه برگزاری سمینار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/6 | 
برنامه زمانبندی ارائه سمینار گروه معماری روز دوشنبه 97/04/11
ردیف  دانشجو استاد راهنما داوران داخلی ساعت ارائه مکان 
1 سیدمحمدسبط دکتر بیت الهی دکترسریانی-دکترفاضلی 09-10 اتاق دفاعیه طبقه2
2 سمیه کاشی دکتر فاضلی دکتر مزینی-  دکتر بیت الهی 11:-10 اتاق دفاعیه طبقه 2
3 مسعود کتیرایی دکتر فاضلی دکتر کرمی- دکتر مزینی 11-12 اتاق سمینار طبقه 2
برنامه زمانبندی ارائه سمینار گروه نرم افزار روز سه شنبه 97/04/12
ردیف  دانشجو استاد راهنما داوران داخلی ساعت ارائه مکان 
1 حمیدرضا عبدی دکتر عبدالهی دکترشریفی-دکتر پارسا 08-09 اتاق سمینار طبقه 3
2 علی نقاش اسدی دکتر عبدالهی دکتر شریفی-  دکتر موحدی 10:-09 اتاق سمینار طبقه 3
3 امیرحسین گودرزی دکتر پارسا دکتر شریفی- دکتر کنگاوری 10-11 اتاق سمینار طبقه 3
3 کاوه کدخدا دکتر نادری دکتر مینایی- دکتر خنجری 10-11 اتاق دفاعیه طبقه 2
3 اسماعیل آسیابی دکتر شریفی دکتر مینایی- دکتر موحدی 11-12 اتاق سمینار طبقه 3
3 محمدهادی اعلائیان دکتر پارسا دکتر کنگاوری- دکتر نادری 11-12 اتاق دفاعیه طبقه 2
برنامه زمانبندی ارائه سمینار گروه هوش مصنوعی روز سه شنبه 97/04/12
ردیف  دانشجو استاد راهنما داوران داخلی ساعت ارائه مکان 
1 حسین فرقانی دکتر آنالویی دکتر رحمانی-دکتر مینایی 09-10 سالن جلسات طبقه3
2 رضا مرادی دکتر برنگی دکتر مزینی-  دکتر فتحی 11:-10 سالن جلسات طبقه 3
3 طیبه رفیعی آتانی دکتر جاهدمطلق دکتر مزینی- دکتر رحمانی 11-12  سالن جلسات طبقه 3
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.51219.fa.html
برگشت به اصل مطلب