دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
برنامه برگزاری آزمون جامع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/5 | 
برنامه برگزاری آزمون جامع
ردیف گرایش نام دانشجو عنوان درس استاد ممتحن  ساعت  محل برگزاری
1 معماری علی خیاطی
استاد راهنما: دکتر فاضلی
معماری پیشرفته دکتر سریانی 08-09 اتاق دفاعیه 
طبقه سوم
طراحی سیستم های مطمئن دکتر بیت الهی
مدارهای منطقی پیشرفته دکتر جاهدمطلق
معماری کامپیوتر دکتر بیت الهی
طراحی سیستم های VLSI دکتر فاضلی
2 شبکه راضیه روستایی
استاد راهنما: دکتر موحدی
شبکه های کامپیوتری پیشرفته دکتر ازهری 9-10 اتاق دفاعیه 
طبقه سوم
ارتباطات بی سیم دکتر برنگی
ساختمان داده ها دکتر نادری
سیستم عامل دکتر شریفی
شبکه های کامپیوتری دکتر آنالویی
3 معماری پریا دربانی
استاد راهنما: دکتر .........
 VLSI پیشرفته  دکتر کرمی 09-10 اتاق دفاعیه
طبقه دوم
آزمون پذیری دکتر بیت الهی
مدارهای منطقی  دکتر جاهدمطلق
معماری کامپیوتر دکتر سریانی
طراحی سیستم های VLSI دکتر فاضلی
4 نرم افزار مریم آموزگار
استاد راهنما: دکتر مینایی
شبکه پیچیده پویا دکتر حسین رحمانی 10-11 اتاق دفاعیه
 طبقه دوم
داده کاوی دکتر مینایی
پایگاه داده دکتر نادری
نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر کنگاوری
ساختمان داده ها دکتر خنجری
5 شبکه محمد امین نوریان
استاد راهنما: دکتر اکبری
امنیت شبکه دکتر ازهری 10-11 اتاق دفاعیه 
طبقه سوم
ارتباطات بی سیم دکتر برنگی
سیگنال ها و سیستم ها دکتر اکبری
سیستم های عامل دکتر شریفی
شبکه های کامپیوتری دکتر آنالویی
6 نرم افزار سمراء توکل
استاد راهنما: دکتر مینایی
سیستم های توزیعی دکتر شریفی 11-12 اتاق دفاعیه 
طبقه سوم
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری دکتر عبدالهی
سیستم عامل دکتر شریفی
ساختمان داده ها دکتر حسین رحمانی
نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر کنگاوری
7 نرم افزار سارا مشتری
استاد راهنما: دکتر خنجری
داده کاوی دکتر ترکمان رحمانی 14-15 اتاق دفاعیه 
طبقه سوم
شبکه پیچیده پویا دکتر حسین رحمانی
پایگاه داده دکتر نادری
نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر کنگاوری
ساختمان داده ها دکتر خنجری
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.50869.fa.html
برگشت به اصل مطلب