دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
برنامه ارائه ی سمینارهای دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/14 | 

1) امین معاون جولا ساعت 15-14 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکتراکبری،ناصرشریف،جاهدمطلق،مزینی،خانم دکتر موحدی

2) محمد امین مهر علیان ساعت 16-15 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترسریانی،جاهدمطلق،مزینی،

3) مرضیه داودآبادی ساعت 12-11 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکترمزینی،اکبری،مینایی،رحمانی،

4) بشری پیشگو ساعت 11-10 یکشنبه 21/03/96 اتاق دفاعیه طبقه سوم

اعضاء کمیته هادی: دکتراکبری،مزینی،کنگاوری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.49894.fa.html
برگشت به اصل مطلب