دانشکده مهندسی کامپیوتر- مدیران گروه ها
مدیران گروه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/15 | 
معماری کامپیوتر نرم افزار
دکتر محمد رضا جاهد مطلق دکتر رضا انتظاری
تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۰۶ تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۱۳
هوش مصنوعی و رباتیک شبکه های کامپیوتری
AWT IMAGE
دکتر عادل ترکمان رحمانی  دکتر وصال حکمی
تلفن مستقیم:
۷۳۲۲۵۳۲۴
تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۲۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.15384.41738.fa.html
برگشت به اصل مطلب