دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
تبریک ارتقاء علمی آقای دکتر عبدالهی ازگمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/14 | 

جناب آقای دکتر محمد عبدالهی ازگمی عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در  جلسه هیئت ممیزه مورخ ۱۴/آذر/ ۱۴۰۱ از مرتبه  دانشیاری به استادی ارتقاء یافتند.
  احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون ایشان را آرزومندیم. هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی کامپیوتر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.11000.69246.fa.html
برگشت به اصل مطلب