دانشکده مهندسی کامپیوتر- آزمایشگاههای تحقیقاتی
آزمایشگاههای تحقیقاتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

  نام آزمایشگاه

نام مدیر مسئول
۱

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش تصویر

دکتر سریانی
۲

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش صدا و گفتار

دکتر اکبری
۳

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای پیچیده (آشوب)

دکتر جاهد مطلق
۴ آزمایشگاه تحقیقاتی اتوماسیون هوشمند مسئول آزمایشگاه جامع
۵

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش موازی و همروند

دکتر پارسا
۶

آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های شناختی محاسبه ای     

دکتر کنگاوری
۷ آزمایشگاه رایانش اعتماد پذیر  دکتر عبداللهی
۸ آزمایشگاه تحقیقاتی رایانش نرم و سیستمهای چند عامله دکتر رحمانی و دکتر مزینی      
۹

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای توزیعی

دکتر شریفی
۱۰ آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه و پردزاش سریع مسئول آزمایشگاه جامع
۱۱

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری

دکتر آنالویی
۱۲

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های بی سیم

مسئول آزمایشگاه جامع
۱۳ آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه ها و معماریهای اتکاپذیر  مسئول آزمایشگاه جامع
۱۴ آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه باند وسیع مسئول آزمایشگاه جامع
۱۵ آزمایشگاه تحقیقاتی داده کاوی دکتر مینایی
۱۶ آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی داده دکتر خنجری
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.10750.18920.fa.html
برگشت به اصل مطلب