انستیتو توربین گاز- ریاست و معاونین انستیتو
معرفی ریاست و معاونین انستیتو توربین گاز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر مرتضی منتظری
رئیس انستیتو توربین گاز
تلفن: ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ ۰۲۱ داخلی:۲۹۰۹
فکس: ۷۷۲۴۰۴۸۸-۰۲۱
پست الکترونیکی: montazeri AT i
ust.ac.ir
 
 
معاون پژوهشی انستیتو توربین گاز
تلفن: ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ ۰۲۱  داخلی:۸۹۰۸
پست الکترونیکی: taghavi AT iust.ac.ir
دکتر محمد فتحیان
معاون پشتیبانی انستیتو توربین گاز
تلفن: ۷۳۲۲۵۰۴۸ ۰۲۱
پست الکترونیکی: fathian AT iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه انستیتو توربین گاز:
http://idea.iust.ac.ir/find-126.19423.50294.fa.html
برگشت به اصل مطلب