دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- اخبار و اطلاعات
اطلاع رسانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/30 | 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17298.49677.fa.html
برگشت به اصل مطلب