دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- اخبار و اطلاعات
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/19 | 

موضوعات پیشنهادی مدیریت توسعه فناوری،تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه جهت انجام پایان نامه دانشجویان محترم  تحصیلات تکمیلی

الف) مدلهای انتقال فناوری و تجاری سازی

۱- روشها و مدلهای تجاری سازیدستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاهیان

۲- بررسی راهکارها و مدل های انتقال فناوری ( مبادله فناوری) بین دانشگاهها و صنایع کوچک و متوسط

۳- بررسی تاثیر حق مالکیت فکری در تجاری سازی فناوری در دانشگاه

۴- شناسایی ذینفعان اصلی فرایند تجاری سازی فناوری در دانشگاه و تحلیل آنها

۵- نقش نهادهای واسطه ای ( خصوصی- غیر خصوصی) در همکاری کارآفرینانه بین صنعت و دانشگاه

۶- طراحی مدل مفهومی بانک اطلاعاتی مورد نیاز جهت تبادل RFP بین صنعت و دانشگاه

ب) مدل های کارآفرینی دانش بنیان

۱- روشها  مدل های توسعه و ترویج کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاهها

۲- طراحی و مدل کارآمد به منظور دانش بنیان کردن شرکت ها و صنایع موجود از طریق دانشگاه ( به تفکیک صنایع کوچک و بزرگ)

۳- شناسایی انتظارات و توقعات صنعت/ صنایع کوچک و متوسط از همکاری با دانشگاه

۴- بررسی و تبیین نقش رسانه در توسعه و ترویج کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاه

۵- شناسایی شاخص ها و معیارهای کلیدی در توسعه کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاه

ج) دانشگاه کارآفرین

۱- بررسی و تحلیل پایان نامه های دانشده های مختلف از دیدگاه تجاری سازی نتایج

۲- طراحی الگوی موفقیت از طریق مستند سازی تجربیات دانشگاهیان ( اساتید، دانشجویان و....) در حوزه کارآفرینی دانش بنیان

۳- تبیین نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاه

۴- بررسی نقش و عملکرد منابع انسانی دانشگاهی در توسعه کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاه

۵- مطالعه تطبیقی آیین نامه ها و شیوه نامه های تشویقی با موضوع کارآفرینی، انتقال فناوری وتجاری سازی در دانشگاهها

۶- طراحی مدلی جهت تعریف، تصویب و انجام پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با رویکرد کارآفرینانه و تجاری سازی نتایج

۷- مطالعه تطبیقی ساختار سازمان دانشگاهها در موضوع کارآفرینی، انتقال فناوری و تجاری سازی فناوری

۸- نیاز سنجی آموزشهای مورد نیاز منابع انسانی دانشگاه جهت دست یابی به کارآفرینی دانش بنیان

9- ارائه راهکارهای عملیاتی جهت همکاری گروهی بین دانشگاهیان جهت پاسخ به نیازهای بازار

10- تحلیل نظامند مطالعات قبلی در خصوص همکاری بین دانشگاه و صنعت

د) طراحی رویدادها

1- طراحی رویدادهای بومی ترویجی، آموزشی با موضوع کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاه و صنعت

ه) تامین مالی

1- روشهای تامین مالی در شرکت های نوپا

2- روشهای تامین مالی در شرکت های دانش بنیان

3- سایر موضوعات مرتبط

توجه: در کلیه موارد فوق دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شود

آدرس: دانشگاه علم و صنعت ایران - پژوهشگاه علم و صنعت- ساختمان دانشکده فناوری های نوین- طبقه اول - دفتر  انتقال فناوری و تجاری سازی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17298.48522.fa.html
برگشت به اصل مطلب