دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- اخبار و اطلاعات
معرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/28 | 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17298.48279.fa.html
برگشت به اصل مطلب